Demersuri necesare pentru deschiderea dosarului de daună de către FGA, pentru Forte S.A.

1. În ce situații se completează cererea de deschidere a dosarului de daună?

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, în perioada cuprinsă între data şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

2. Când se completează cererea de deschidere a dosarului de daună?

Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate formula între data publicării deciziei deretragere a autorizatiei de funtionare a asiguratorului şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului (conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015).

3. Cine poate completa cererea de deschidere a dosarului de daună?

Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună (conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015).

4. Cum se solicită deschiderea dosarului de daună?

Această solicitare se face prin completarea Cererii de deschidere a dosarului de daunăprevăzută în anexa nr. 3 din Norma ASF nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților şi transmiterea acesteia Fondului ( conform art. 12 din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 13 din Norma ASF nr. 16/2015).

5. Cum se transmite Fondului cererea de deschidere a dosarului de daună?

Cererea de deschidere a dosarului de daună, completată și semnată de către petent, se depune direct la sediul Fondului sau se transmite prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poșta electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia (conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015).

6. Care sunt pașii pentru deschiderea dosarului de daună de către Fond? (art. 15 din Norma nr. 16/2015).

6.1 Deschiderea dosarului de daună de către Fond
a) după transmiterea cererii de către petent, acesta va fi contactat de către Fond în vederea deschiderii dosarului de daună;
b) declararea producerii evenimentului asigurat se face de către petent, în scris, prin completareadeclaraţiei privind evenimentul conform anexei nr. 4 din Norma ASF 16/2015, în termenul stabilit prin lege şi prin condiţiile de asigurare, la sediul Fondului sau la punctele de constatare stabilite de conducerea Fondului ori la mandatarii desemnaţi de acesta, după caz;
c) în urma declarării de către petent a evenimentului asigurat din poliţa de asigurare facultativă/obligatorie, Fondul va deschide dosarul de daună, va efectua constatarea pagubelor şiva comunica în scris părţii prejudiciate documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea pretenţiilor de despăgubire;
d) pentru evenimentele asigurate produse în străinătate, declararea acestora se face în conformitate cu prevederile legii aplicabile şi a condiţiilor de asigurare, parte integrantă a contractului de asigurare;
e) petentul va depune la dosarul de daună următoarele documente:poliţa/contractul de asigurare, documentele care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente (organele de poliţie, unităţile de pompieri etc.), sau alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului (constat amiabil, declaraţii martori etc.), întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii, etc.
f) actele şi documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii.
g) constatarea daunelor se face de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, împreună cu părţile interesate.
h) constatarea avariilor rezultate în urma producerii evenimentului se va efectua în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare.
i) procesul-verbal de constatare a pagubelor se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia, un exemplar urmând a fi înmânat petentului.
j) la cererea petentului sau a unităţii reparatoare, Fondul efectuează constatări suplimentare a avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea iniţială, iar rezultatele constatării sunt menţionate într-un nou proces verbal de constatare (suplimentar) semnat de aceleaşi persoane care au semnat procesul verbal iniţial de constatare a pagubelor.
6.2 Eliberarea de către Fond a documentului de introducere în reparație a vehiculului
Fondul va elibera un document de introducere în reparaţie a vehiculului, în cazul în care petenţii înştiinţează despre producerea unor pagube materiale la vehiculul asigurat, în condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) şi la art. 801din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi solicită Fondului deschiderea dosarului de daună, în condiţiile art. 12 alin. 1 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților. Astfel, petentul poate întocmi constatul amiabil (daca este un accident în care au fost implicate doar două vehicule şi din care au rezultat doar pagube materiale) sau se poate adresa poliției pe raza căreia s-a produs accidentul, pentru constatare (dacă una dintre părţi nu este de acord cu semnarea acestui document sau dacă în urma accidentului au fost implicate mai mult de două vehicule sau au fost avariate şi alte vehicule/clădiri/bunuri sau au rezultat persoane vătămate corporal sau decedate).
Originalul documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor se înmânează solicitantului, o copie se va anexa dosarului de daună.
Eliberarea documentului de introducere în reparaţie a vehiculelornu constituie nota tehnică finală de constatare a daunelor şi nici obligaţie de plată. Acest document se eliberează inclusiv în cazul în care se constată daună totală şi vehiculul nu se mai repară.
Fondul de garantare a asiguraţilor poate efectua plăți din disponibilitățile sale doar după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului potrivit art. 266 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și numai către creditorii de asigurări prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

7. Cum se stabilesc despăgubirile în urma deschiderii dosarului de daună și analizării documentației anexate? (art. 16 din Norma nr. 16/2015).

a) evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, în baza documentelor existente la dosarul de daună şi în conformitate cu prevederile legii şi a condiţiilor de asigurare;
b) dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;
c) după analizarea şi instrumentarea dosarului de daună, direcţia tehnică de specialitate întocmeşte referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcţii de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;
d) după avizarea dosarului de daună de către direcţiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale constituită conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

Comentariile sunt închise.