Demersuri necesare pentru obținerea de către petenți a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către FGA, pentru Forte S.A.

1. Când este Fondul de garantare a asiguraților în drept să efectueze plăți către creditorii de asigurări?


După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (art. 266 din Legea nr. 85/2014,  art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 17 alin. (1) din Norma ASF nr. 16/2015).

În urma preluării de către Fond, în termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de retragere a autorizatiei asiguratorului, a evidenței contractelor de asigurare în vigoare la data publicarii deciziei ASF, a evidenței complete a dosarelor de daună, precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, acesta verifică datele prezentate în evidențele preluate, inclusiv corelațiile dintre aceste date, dosarele de daună și contractele de asigurare în vigoare.

În urma analizării de către direcțiile de specialitate ale Fondului a evidențelor preluate, se va publica pe site-ul Fondului lista potențialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizații din disponibilitățile Fondului, după aprobarea acesteia de către comisia specială constituită conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.

 


2. Cine sunt creditorii de asigurări? (art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 22 alin. (2) din Norma 16/2015).


 Creditorii de asigurări sunt, după caz:

  1. persoana asigurată (asiguratul) – persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea și calitatea de parte contractantă;
  2. beneficiarul asigurării – terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
  3. persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.


 

3. Când se poate depune cererea de plată pentru încasarea indemnizațiilor/despăgubirilor de la Fond?


Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizatiei asiguratorului și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

 


4. Cine poate solicita indemnizații/despăgubiri de la Fond?


Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 din Norma nr. 16/2015 (art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (1) din Norma nr. 16/2015).

 


5. Cum se transmite Fondului cererea de plată?


Cererea de plată se adresează Fondului şi se depune la sediul acestuia, direct sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Cererea de plată se poate depune și la mandatarii desemnați de către Fond în acest scop.

Cererea, precum și documentele justificative se depun în limba română. În cazul în care sunt redactate într-o limbă străină de circulație internațională, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii (art. 14 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (1) din Norma nr. 16/2015).

 


6. Ce documente trebuie anexate cererii de plată?


La cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate depune o declarație pe proprie răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative.Declaraţia pe proprie răspundere dată de petent în susţinerea documentelor justificative este prezentată în anexa nr. 7 din Norma ASF nr. 16/2015. În cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilităţii de depunere a înscrisurilor justificative (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (1) din Norma nr. 16/2015).

În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă (art. 20 alin. (2) din Norma nr. 16/2015).

Pentru identificarea persoanei fizice îndreptățite la despăgubire/ indemnizație este necesară o copie a actului de identitate iar pentru identificarea persoanei juridice, este necesar să atașeze următoarele documente:

a)copie legalizată a extrasului de registru actualizat eliberat de către oficiul registrului comerţului şi a certificatului de înregistrare emis de către oficiul registrului comerţului ori a certificatului emis de Registrul asociaţiilor/fundaţiilor sau orice act de înregistrare la autorităţile afiliate, după caz, din care să rezulte datele de identificare a societăţii: denumirea, adresa, codul de identificare fiscală/codul unic de identificare, persoanele împuternicite să angajeze societatea, eventualele divizări, fuziuni, stări de dizolvare sau de lichidare judiciară, de faliment etc.;

b)copie legalizată a actului de numire a noului reprezentant al societăţii, în cazul în care acesta este administratorul judiciar, lichidatorul sau lichidatorul judiciar;
c)copie a actului de identitate al persoanei care înaintează cererea;
d)alte documente în dovedirea calităţii.


De asemenea, conform art. 23 alin. 3 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2015, plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate, după cum urmează:


a)moştenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar;
b)moştenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procură specială autentică să îi reprezinte pe ceilalţi moştenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moştenitor, respectiv de legatar;
c)părintelui pentru copilul său minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui şi a certificatului de naştere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii cu vârste între 14-18 ani pot ridica personal compensaţiile, cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părinţilor sau a tutorelui;
d)tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv a cu ratei ei;
e)mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei; creditorii de asigurări, persoane fizice/juridice cu domiciliul sau reşedinţa/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizaţiei de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislaţiei statului în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul va prezenta procura şi traducerea legalizată de către un notar public român;
f)în alte situaţii, conform contractelor încheiate între părţi şi prevederilor legale în vigoare.

 


7. Care este procedura de analizare a cererilor de plată și înscrisurilor justificative anexate cererilor de plată? (art. 20 alin. (3) din Norma ASF nr. 16/2015).


Pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată ale petenţilor şi a documentaţiei justificative aferente, Fondul întocmeşte listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile sale. Listele creditorilor de asigurări se întocmesc după verificarea și avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului. Listele creditorilor de asigurări împreună cu o notă privind propunerea de aprobare, întocmită şi semnată de către conducătorul direcţiei tehnice de specialitate a Fondului, se transmit comisiei speciale. În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună şi creanţele de asigurări cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurări.

După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale.

De la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi până la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva asigurătorului, comisia specială poate aproba despăgubirile/indemnizaţiile creditorilor de asigurări, urmând ca plata acestora să se facă după rămânerea definitivă a hotărârii menţionate.


8. Cum se efectuează plata indemnizațiilor/despăgubirilor acceptate la plată de către Fond?

Fondul asigură plata despăgubirilor/indemnizaţiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflaţi în faliment, în limitele plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților şi de Norma ASF nr. 16/2015 (art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 21 alin. (1) din Norma ASF nr. 16/2015).

 

Plata se face în moneda naţională-leu, iar în cazul creanţelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.  din ziua efectuării plății (art. 15 alin. (3) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 24 alin. (1) din Norma ASF nr. 16/2015).

 

Indemnizaţiile/despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de la Fond prin poştă şi/sau prin orice alte instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online. În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, Fondul poate să încheie convenţii/contracte de prestări de servicii cu oricare dintre aceste instituții (art. 15 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 24 alin. (2) din Norma nr. 16/2015).

 


9. Plăţile indemnizațiilor/despăgubirilor pot fi efectuate și către o altă persoană decât creditorul de asigurări?


Potrivit art. 23 alin. (3) din Norma ASF nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, plățile indemnizațiilor/despăgubirilor pot fi efectuate către o altă persoană decât creditorul de asigurări, după cum urmează:

  • Moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv de legatar;
  • Moștenitorului legal sau legatarului de orice tip, desemnat prin procură specială autentică să-i reprezinte pe ceilalți moștenitori legali, respectiv legatari, pe baza certificatului de moștenitor, respectiv legatar;
  • Părintelui pentru copilul său minor în vârstă de până la 14 ani, pe baza actului de identitate al părintelui și a certificatului de naștere al copilului în vârstă de până la 14 ani; copiii între 14-18 ani pot ridica personal compensațiile, cu încuviințarea prealabilă scrisă a părinților sau a tutorelui;
  • Tutorelui sau curatorului, pentru titularii cărora li s-a instituit tutela sau curatela pe baza actului de instituire a tutelei, respectiv curatelei;
  • Mandatarului titularului, pe bază de procură specială autentică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației; creditorii de asigurări, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau reședința/sediul în străinătate, pot mandata o persoană fizică/juridică pentru încasarea despăgubirii/indemnizației de la Fond, pe baza unei procuri eliberate conform legislației statului în care se eliberează aceasta. În acest caz, mandatarul va prezenta procura și traducerea legalizată de către un notar public român.
  • În alte situații, conform contractelor încheiate între părți și prevederilor legale în vigoare.


10. Ce poate face creditorul de asigurări a cărui creanță depășește plafonul de garantare prevăzut de lege?


Creditorul de asigurări poate urma şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege, prin înscrierea creanței sale la masa credală (art. 17  din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 25 alin. (4) din Norma nr. 16/2015). 

Dacă petentul a urmat procedura de faliment a asigurătorului anterior solicitării adresate Fondului, în cuprinsul cererii de plată va preciza suma solicitată la masa credală. În situația în care, la momentul depunerii cererii de plată la Fond, petentului i se distribuise o suma în cadrul procedurii de faliment, acesta va preciza în cuprinsul cererii de plată cuantumul sumei încasate. Dacă, ulterior depunerii cererii de plată la Fond, petentul se înscrie la masa credală a asigurătorului în faliment, acesta va notifica Fondul (art. 25 alin. (4) din Norma nr. 16/2015).

Comentariile sunt închise.