Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη των αποζημιώσεων/παροχών

  • Home
  • Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη των αποζημιώσεων/παροχών

Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη από τους αιτούντες (καταγγέλοντες) των αποζημιώσεων/παροχών που οφείλεται να καταβληθούν από το Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA)

Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας της απόφασης της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, το Ταμείο δικαιούται να πραγματοποιήσει πληρωμές από ιδίους πόρους προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά που αναλογούν στους ασφαλιστικούς πιστωτές (ασφαλισμένους) που υπέβαλαν αιτήσεις πληρωμής (Προσάρτημα 9 – για την επιστροφή του ασφαλίστρου, Προσάρτημα 10 – για αποζημιώσεις, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cerere.plata@fgaromania.ro ή μέσω ταχυδρομείου) με την τήρηση των νόμιμων διατάξεων.
Οι ασφαλιστικοί ασφαλισμένοι, κάτοχοι μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών αξιώσεων, κατά περίπτωση:
- ασφαλισμένο πρόσωπο – φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τελεί υπό νομικές σχέσεις με τον οφειλέτη ασφαλιστή με τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
- δικαιούχος της ασφάλισης – φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ασφαλισμένο ή οριζόμενο από τον λήπτη της ασφάλισης, το οποίο λαμβάνει το επίδομα ή τις παροχές που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
- τρίτος (τρίτο πρόσωπο) ζημιωθέν – πρόσωπο που δικαιούται να λάβει αποζημιώσεις για τη ζημία που υπέστη ως αποτέλεσμα του συμβάντος ενός καλυπτόμενου κινδύνου με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστή που δικαιούται να ανακτήσει βάσει νόμου από τον ασφαλιστή που τελεί υπό αφερεγγυότητα ποσά που καταβάλλονται στο εν λόγω πρόσωπο με υποκατάσταση, επανείσπραξη ή άμεση ενέργεια.
Το δικαίωμα των ασφαλισμένων να ζητήσουν την καταβολή των ποσών που οφείλονται από το Ταμείο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων γεννάται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως της Ρουμανίας, μέρος Ι, της απόφασης της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής με την οποία ανακαλείται η άδεια λειτουργίας και διαπιστώνεται η ύπαρξη των δεικτών αφερεγγυότητας του ασφαλιστή, αλλά όχι αργότερα από 90 ημέρες από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης έναρξης της διαδικασίας πτώχευσης ή από την ημερομηνία γέννησης του δικαιώματος αξίωσης, όταν αυτό γεννήθηκε εκ των υστέρων, υπό την κύρωση κατάπτωσης του δικαιώματος.
Για την είσπραξη από το Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) των παροχών/αποζημιώσεων, οποιοδήποτε πρόσωπο που διεκδικεί δικαίωμα ασφαλιστικής αξίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας πρέπει να συμπληρώσει μία σχετική αιτιολογημένη αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Προσάρτημα 9 για τις επιστροφές των ασφαλίστρων και με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος 10 για τις αιτήσεις πληρωμής των αποζημιώσεων. Τα προαναφερθέντα προσαρτήματα μπορούν να αποσταλούν στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου cerere.plata@fgaromania.ro ή μέσω ταχυδρομείου.
Διευκρινίζουμε ότι η αίτηση πληρωμής πρέπει να υποβληθεί και για τους φακέλους που έχουν εγκριθεί/υποβληθεί προς πληρωμή από τον ασφαλιστή που τελεί υπό αφερεγγυότητα/πτώχευση, αλλά για τους οποίους ουσιαστικά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.
Η αίτηση πληρωμής (προσάρτημα αρ. 9 – επιστροφές ασφαλίστρων/προσάρτημα αρ. 10 – αποζημιώσεις) αποστέλλεται στο Ταμείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cerere.plata@fgaromania.ro ή υποβάλλεται στην έδρα του, απευθείας ή μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, με επιβεβαίωση παραλαβής, ή με άλλα μέσα που διασφαλίζουν την αποστολή του κειμένου του εγγράφου και με επιβεβαίωση παραλαβής αυτών. Η αίτηση πληρωμής δύναται να υποβληθεί και στους διορισμένους από το Ταμείο εντολοδόχους για αυτό το σκοπό.
Η αίτηση, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα υποβάλλονται στη ρουμανική γλώσσα. Σε περίπτωση που συντάσσονται σε ξένη γλώσσα διεθνούς κυκλοφορίας, υποβάλλονται συνοδευόμενα από εξουσιοδοτημένη μετάφραση σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 14 παρ. (2) και παρ. (5) του Νόμου αρ. 213/2015).
Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το ασφαλισμένο συμβάν και το ύψος των αιτηθέντων ποσών. Εάν η αίτηση πληρωμής αφορά περισσότερους φακέλους ζημιών ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, πρέπει να επισυναφθεί ένα παραστατικό το οποίο να περιέχει τα δεδομένα ταυτοποίησης και τα ποσά που σχετίζονται με τον κάθε φάκελο ζημίας/ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, εάν ενδείκνυται. Διευκρινίζουμε ότι, στην περίπτωση των επιστροφών ασφαλίστρων που προκύπτουν από την καταγγελία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων τόσο την αίτηση πληρωμής, ήτοι το Προσάρτημα 9, όσο και το αποδεικτικό καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καταχωρήθηκε/απεστάλη στον ασφαλιστή. Το προαναφερθέν προσάρτημα μπορεί να αποσταλεί στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cerere.plata@fgaromania.ro ή μέσω ταχυδρομείου.
Οι λίστες με τους ασφαλισμένους των οποίων οι αξιώσεις είναι βέβαιες, ρευστές και εκτελεστές και οι οποίες έπεται να πληρωθούν από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου, συντάσσονται βάσει της καταχώρησης και της ανάλυσης των αιτήσεων πληρωμής και των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, κατόπιν ελέγχου και έγκρισης των φακέλων ζημίας από τις εξειδικευμένες διευθύνσεις του Ταμείου.
Η έγκριση ή, κατά περίπτωση, η απόρριψη των αιτηθέντων από τους καταγγέλοντες ποσών αποτελεί αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση απόρριψης των αιτηθέντων ποσών θα εκδοθεί απόφαση απόρριψης, αιτιολογημένη. Κατά της απόφασης δύναται να διατυπωθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή της, υπό την κύρωση της κατάπτωσης, στις αστικές δικαστικές αρχές της έδρας του Ταμείου.
Η πληρωμή από το Ταμείο των ασφαλιστικών αξιώσεων που καθορίστηκαν ως βέβαιες, ρευστές και εκτελεστές πραγματοποιείται εντός ανώτατου ορίου εγγύησης ύψους 500.000 λέι για ασφαλιστική αξίωση που οφείλεται βάσει ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχει συναφθεί από τον ασφαλιστή που τελεί υπό αφερεγγυότητα. Η πληρωμή γίνεται σε εθνικό νόμισμα – λέι, ενώ στην περίπτωση των αξιώσεων σε συνάλλαγμα η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί και στο νόμισμα της αξίωσης.
Οι παροχές/αποζημιώσεις που αναλογούν (οφείλονται) στους ασφαλισμένους δύναται να πληρωθούν από το Ταμείο μέσω ταχυδρομείου μέχρι το ποσό των 5.000 λέι και/ή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων εγκεκριμένα από την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, συμπεριλαμβανομένου και διαδικτυακά (άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου με αρ. 213/2015 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κανονισμού με αρ. 24/2019).
Οι πληρωμές προς άλλο πρόσωπο, εκτός του ασφαλισμένου, δύναται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το αίτημα του ασφαλισμένου, με την τήρηση των σχετικών νόμιμων εφαρμοστέων διατάξεων.
Σε περίπτωση που η αξία της αποζημίωσης ενός ασφαλισμένου είναι μεγαλύτερη του ορίου που καθορίζεται από το Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων, το ποσό που υπερβαίνει το νε λόγω όριο δύναται να ανακτηθεί από τον ασφαλισμένο στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, με εγγραφή στη λίστα πιστωτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. (5) του Νόμου 213/2015: “Η αίτηση, καθώς και τα έγγραφα και οι αιτηθείσες πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. (2) – (4) υποβάλλονται στη ρουμανική γλώσσα. Σε περίπτωση που συντάσσονται σε γλώσσα διεθνούς κυκλοφορίας, υποβάλλονται συνοδευόμενα από την εξουσιοδοτημένη μετάφραση σύμφωνα με το νόμο.

Για τη στήριξη των ασφαλισμένων του εξωτερικού, το Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) θα λαμβάνει και θα αναλύει αιτήσεις πληρωμής στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του νόμου μόνο για τις ακραίες περιπτώσεις των οποίων η υπόθεση και τα έγγραφα είναι δύσκολο να ερμηνευτούν. Ως εκ τούτου, ζητάμε τα υποβληθέντα στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) έγγραφα να μεταφραστούν επισήμως (εξουσιοδοτημένα) στην αγγλική γλώσσα. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αιτηθούμε εξουσιοδοτημένες μεταφράσεις στη ρουμανική γλώσσα, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, όταν η περίπτωση το επιβάλλει.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania