Βήματα για το άνοιγμα του φακέλου ασφαλιστών

  • Home
  • Βήματα για το άνοιγμα του φακέλου ασφαλιστών

Διαδικασίες που απαιτούνται για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς από το Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA)

For the opening of a claim file, the insurance creditor (Insured/Injured party), directly or through a proxy, we recommend the following:
 1. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ αρ 7 – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΑΣ  (as provided by Norm 24/2019) or by filling the online  Form Request for opening the loss file
2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ αρ 8 – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (as provided by Norm 24/2019).
The filled forms shall be submitted to the e-mail address  constatari.daune@fgaromania.ro
Η αίτηση για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς (Προσάρτημα 7) δύναται να συμπληρωθεί στην περίπτωση πρόκλησης ασφαλισμένου συμβάντος το οποίο καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχει εκδοθεί από τον αφερέγγυο ασφαλιστή και βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του συμβάντος και δεν υπάρχει ανοιχτός φάκελος ζημιάς στον ασφαλιστή. Το προσάρτημα που προαναφέρθηκε δύναται να αποσταλλεί στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: constatari.daune@fgaromania.ro, μέσω ταχυδρομείου στην έδρα του Ταμείου ή μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά εδώ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παραμένουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία αναγγελίας από το δικαστήριο της έναρξης της πτωχευτικής διαδικασίας ή παύουν (λήγουν) προγενέστερα ως αποτέλεσμα της καταγγελίας εκ μέρους του ασφαλισμένου.
Η αίτηση για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς συμπληρώνεται μετά από την πρόκληση του ασφαλισμένου συμβάντος. Ο νόμος προβλέπει ότι οι ζημιωθέντες μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA), με αίτηση ανοίγματος φακέλου ζημιάς – Προάρτημα 7, για συμβάντα που λαμβάνουν χώρα αρχίζοντας από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας της απόφασης της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του ασφαλιστή, αλλά όχι αργότερα από 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης (αναγγελίας) της απόφασης έναρξης της πτωχευτικής διαδικασίας, αλλά και για συμβάντα που λαμβάνουν χώρα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης της άδειας, σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχτεί φάκελος στον ασφαλιστή.
Η αίτηση ανοίγματος του φακέλου ζημιάς – Προσάρτημα 7 μπορεί να αποσταλλεί στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: constatari.daune@fgaromania.ro, μέσω ταχυδρομείου στην έδρα του Ταμείου Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) ή μπορεί να συμπληρωθεί διαδικτυακά εδώ.
Ο ασφαλισμένος (ασφαλισμένο πρόσωπο, δικαιούχος της ασφάλισης ή τρίτο ζημιωθέν πρόσωπο, κατά περίπτωση) ή ο εντολοδόχος του.
Σύμφωνα με το νόμο, δύναται να απευθυνθεί στο Ταμείο Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA), για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που γνωστοποίησαν επισήμως τις ζημιές στον ασφαλιστή, πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας της απόφασης της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και τη διαπίστωση της αφερεγγυότητας του εν λόγω ασφαλιστή και για τις οποίες η ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει ανοίξει το φάκελο ζημιάς και δεν πραγματοποίησε τη διαπίστωση των ζημιών και την εκτίμησή τους.
Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες διαπιστώσεις για τους φακέλους που έχουν ήδη ανοιχτεί από τον ασφαλιστή, το Ταμείο προβαίνει στην πραγματοποίησή τους, βάσει σχετικού γραπτού αιτήματος που θα αποστέλλεται προς αυτό το σκοπό από τον αιτούντα ή από τη μονάδα επισκευής (συνεργείο) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου constatari.daune@fgaromania.ro ή μέσω ταχυδρομείου απευθείας στην έδρα του Ταμείου Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA) ή με άλλα μέσα που διασφαλίζουν την αποστολή του κειμένου του εγγράφου.
Με τη συμπλήρωση της Αίτησης ανοίγματος του φακέλου ζημιάς - Προσάρτημα 7, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου constatari.daune@fgaromania.ro ή αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου στην έδρα του Ταμείου Εγγύησης των Ασφαλισμένων (FGA). Η αίτηση ανοίγματος του φακέλου ζημιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά εδώ.
Η αίτηση για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς – Προσάρτημα 7 δύναται να συμπληρωθεί διαδικτυακά, με τη συμπλήρωση του Εντύπου ανοίγματος φακέλου ζημιάς, με αποστολή του Προσαρτήματος 7 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου constatari.daune@fgaromania.ro ή μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με επιβεβαίωση παραλαβής.
Για την απλοποίηση της διαδικασίας ανοίγματος του φακέλου ζημιάς, συνιστάται να επισυναφθούν στην αίτηση για το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς τα ακόλουθα:
• Έντυπο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8 – Δήλωση συμβάντος (συμπληρωμένη/υπογεγραμμένη)
• Αντίγραφο του προαιρετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου/του υποχρεωτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου του υπαίτιου οχήματος
• Δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης του οδηγού του ζημιωθέντος οχήματος
• Άδεια κυκλοφορίας του ζημιωθέντος αυτοκινήτου
• Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος, στην περίπτωση των προαιρετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
• Έντυπο φιλικού διακανονισμού ή πρακτικό που εκδόθηκε από την αστυνομία/Προσάρτημα 2
• Εξουσιοδότηση για το πρόσωπο που ανοίγει τον φάκελο ζημιάς, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, εφόσον ο ζημιωθείς είναι νομικό πρόσωπο, ή συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση εφόσον ο ζημιωθείς είναι φυσικό πρόσωπο
• Εξουσιοδότηση εκ μέρους της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), σε περίπτωση που το ζημιωθέν όχημα τελεί υπό την κυριότητα εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης
• Φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή του ζημιωθέντος οχήματος/του ζημιωθέντος αγαθού, στην περίπτωση των αιτήσεων ανοίγματος φακέλου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
α) Κατόπιν της αποστολής της αίτησης γαι το άνοιγμα του φακέλου ζημιάς, το Ταμείο, άμεσα ή μέσω των εντολοδόχων του, επικοινωνεί με τον αιτούντα το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαπίστωση των ζημιών και η εκτίμηση αυτών.
β) Ο αιτών συμπληρώνει το Προσάρτημα 8 – δήλωση συμβάντος.
γ) Το πρακτικό διαπίστωσης των ζημιών (Φύλλο Διαπίστωσης) συντάσσεται από τον ειδικό διαπίστωσης των ζημιών του Ταμείου ή μέσω των εντολοδόχων του Ταμείου, στην περίπτωση Συμβάσεων/Συμφωνητικών συνεργασίας, με την τήρηση των κείμενων νομικών διατάξεων, στην περίπτωση των υποχρεωτικών ασφαλίσεων ή των όρων ασφάλισης που σχετίζονται με το συμβάλαιο βάσει του οποίου γνωστοποιήθηκε το συμβάν, στην περίπτωση των προαιρετικών ασφαλίσεων.
δ) Η διαπίστωση των ζημιών πραγματοποιείται με βάση τα έγγραφα που πιστοποιούν την πρόκληση του ασφαλισμένου συμβάντος, τα οποία εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπως τα αστυνομικά όργανα, οι πυροσβεστικές μονάδες ή άλλα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το νόμο ή με βάση άλλα έγγραφα εκ των οποίων να προκύπτουν οι αιτίες και οι περιστάσεις του συμβάντος, όπως ο φιλικός διακανονισμός τροχαίου, η δήλωση του ασφαλισμένου ή άλλα παρόμοια έγγραφα, σύμφωνα με το νόμο.
ε) Το Ταμείο ή οι εντολοδόχοι του, στην περίπτωση συμβάσεων/συμφωνητικών συνεργασίας, ζητάει από τον αιτούντα την υποβολή στο φάκελο ζημιάς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, των εγγράφων που προβλέπονται στο γράμμα δ), των εγγράφων εκ των οποίων να προκύπτει η έκταση της ζημιάς, των εγγράφων που αφορούν το περιουσιακό συμφέρον, των αποδεικτικών εγγράφων σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης και, κατά περίπτωση, άλλα σχετικά έγγραφα για την ανάλυση του φακέλου.
ζ) Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ρουμανική γλώσσα, ενώ σε περίπτωση που συντάσσονται σε ξένη γλώσσα, υποβάλλονται συνοδευόμενα από εξουσιοδοτημένη μετάφραση σύμφωνα με το νόμο.
η) Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος ή της μονάδας επισκευής (συνεργείο), το Ταμείο ή οι εντολοδόχοι του, στην περίπτωση συμβάσεων/συμφωνητικών συνεργασίας, πραγματοποιεί πρόσθετες διαπιστώσεις των ζημιών, η εξακρίβωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή κατά την αρχική διαπίστωση. Η αίτηση εκ νέου διαπίστωσης συντάσσεται από τον ζημιωθέντα ή από τη μονάδα επισκευής που επιλέχθηκε από αυτόν και αποστέλλεται στη διεύθυνση: constatari.daune@fgaromania.ro.
Για οιονδήποτε φάκελο που έχει ανοιχτεί από το Ταμείο ή που έχει αναληφθεί από τον ασφαλιστή ο οποίος τελεί υπό αφερεγγυότητα/πτώχευση πρέπει να υποβληθεί μία αίτηση πληρωμής – Προσάρτημα 10, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cerere.plata@fgaromania.ro.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania