Avertizor in interes public

 • Acasă
 • Avertizor in interes public

Avertizor în interes public

INFORMARE
OPERAȚIONALIZAREA CANALULUI EXTERN DE RAPORTARE-AVERTIZOR ÎN INTERES PUBLIC

CADRUL GENERAL

Prin Decizia Directorului General nr.2029456/04.04.2024, Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a nominalizat persoana desemnată responsabilă pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 361 din 2022 privind protecția avertizorilor în interes public și a operaționalizat activitatea FGA de primire, înregistrare, examinare și aplicarea acțiunilor subsecvente.

Datele de contact ale persoanei desemnate:

În contextul cadrului general guvernat de prevederile normative în vigoare privind protecția avertizorilor în interes public, o persoană fizică ce deține informații, obținute într-un context profesional, referitoare la o încălcare, care s-a produs sau care este susceptibilă să se producă, a legislației care intră în aria de competență a FGA, și care alege, potrivit legii, canalul extern de raportare prin utilizarea mijloacelor de raportare de mai jos.

FGA examinează și soluționează raportările externe care vizează doar aria sa de competență. În situația în care raportarea vizează alte încălcări ale legii, aceasta va fi redirecționată pentru o soluționare competentă.

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
 2. să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
 3. să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

Gestionarea tuturor raportărilor se realizează cu păstrarea confidențialității asupra identității avertizorului în interes public și a informațiilor care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care avertizorul își exprimă consimțământul expres, în scris, în vederea divulgării acestor informații.

 

CANALE EXTERNE DE RAPORTARE

E-MAIL

Adresa de e-mail dedicată: avertizor.public@fgaromania.ro;

Acest canal este gestionat doar de către persoana desemnată, în condițiile și în conformitate cu prevederile legale privind protecția avertizorilor în interes public

 

SERVICII POȘTALE

Destinatar: Fondul de Garantare a Asiguraţilor.

Adresa de transmitere a documentelor: str. Vasile Lascăr nr.31, sector 2, București, cod poștal: 020492.

Condiție: plicul va fi închis/lipit, și marcat  „CONFIDENTIAL”, cu mențiunea

„Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022, privind protecția avertizorilor în interes public”. Datele de identitate ale avertizorului se menționează numai în cuprinsul formularului.

 

PERSONAL

Avertizorul are posibilitatea de a solicita o întâlnire cu persoana desemnată, conform următorului program: de luni până joi, între orele 10.00 – 14.00 și vineri între orele 10.00 – 12.00.

În această situație, solicitarea conține un minim de date de contact (nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) necesare pentru organizarea unei întâlniri la sediul FGA.

Aspectele comunicate cu ocazia întâlnirii se consemnează de către persoana desemnată într-un Proces-verbal, sub rezerva exprimării consimțământului avertizorului, cu semnătura ambilor. În lipsa consimțământului, solicitarea va fi formulată în scris, pe suport de hârtie sau în format electronic la adresa de e-mail dedicată.

 

CONȚINUTUL RAPORTARII

Raportarea cuprinde, cel puțin, următoarele date:

 • nume și prenume avertizorului;
 • date de contact;
 • contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 • numele și prenumele persoanei vizate, dacă este cunoscută;
 • descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii;
 • probe în susținerea raportării, după caz;
 • indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment;
 • indicarea/transmiterea în copie a documentelor sau a altor dovezi disponibile pentru a susține informațiile furnizate (de ex. note / rapoarte / facturi / alte documente financiare / etc.);
 • orice alte informații, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate;
 • data și semnătura.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului se consideră anonimă și se examinează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

 

COMUNICĂRI

În termen de cel mult 7 zile calendaristice de la înregistrarea raportării, persoana desemnată transmite avertizorului în interes public confirmarea de primire.

În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată, persoana desemnată restituie solicitarea pentru completări pe canalul de comunicare prin care a fost primită.

Persoana desemnată informează avertizorul în interes public cu privire la stadiul acțiunilor subsecvente, în termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau dacă nu a fost confirmată primirea raportării la expirarea termenului de 7 zile calendaristice de la înregistrarea raportării, precum și ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente cu excepția situațiilor în care poate fi periclitată desfășurarea acestora.

 

CLASAREA RAPORTĂRII

În situația în care raportarea este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații care să permită analizarea și soluționarea acesteia și nu s-a dat curs solicitării de completare a acesteia în termen de 15 zile, aceasta se clasează fiind comunicată soluția de clasare și temeiul legal în baza căruia s-a efectuat clasarea.

Raportarea se clasează și în situația în care, în urma analizei preliminare efectuate, se constată că aceasta nu se încadrează în domeniul de aplicabilitate a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public sau în situația în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public.

În cazul primirii mai multor raportări cu același obiect, acestea sunt conexate și persoana desemnată transmite avertizorului în interes public o singură informare. 

 

CONFIDENȚIALITATE 

Obligația de a păstra confidențialitatea se realizează în condițiile prevăzute expres în cuprinsul articolului 8 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, astfel:

 • Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia;
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație prevăzută la alin. (1) pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta;
 • În cazul prevăzut la alin. (2), avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză. Obligația nu există în cazul în care informarea ar periclita investigațiile sau procedurile judiciare;
 • Informațiile din cuprinsul raportărilor care constituie secrete comerciale nu pot fi utilizate sau divulgate în alte scopuri decât cele necesare soluționării raportării;
 • Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat identitatea sa în contextul unei divulgări publice;
 • Obligația de a păstra confidențialitatea se menține și în cazul în care raportarea ajunge din eroare la o altă persoană din cadrul autorității, instituției publice, oricărei alte persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat alta decât persoana desemnată. În acest caz, raportarea este înaintată, de îndată, persoanei desemnate.

 

Informații privind operaționalizarea canalului extern de raportare de către Agenția Națională de Integritate puteți găsi informații pe https://www.integritate.eu/Avertizori-in-interes-public.aspx

 

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania