Demersuri privind deschiderea dosarului de daună

  • Acasă
  • Demersuri privind deschiderea dosarului de daună

Demersuri necesare pentru deschiderea dosarului de daună de către Fondul de Garantare a Asiguraților

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 
1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019) sau prin completarea online  Formularul de deschidere dosar de daună;
2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele completate vor fi transmise la adresa constatari.daune@fgaromania.ro . Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de deschidere a unui dosar de dauna puteti apela nr. de telefon 021.201.10.60.
Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, în perioada cuprinsă între data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.
Cererea de deschidere a dosarului de daună se poate formula între data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară şi data denunţării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului (conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015).
Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă poate solicita deschiderea dosarului de daună (conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/2015).
Această solicitare se face prin completarea Cererii de deschidere a dosarului de daună prevăzută în anexa nr. 7 din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților şi transmiterea acesteia Fondului ( conform art. 12 din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 14 din Norma nr. 24/2019).
Cererea de deschidere a dosarului de daună, completată și semnată de către petent, se depune direct la sediul Fondului sau se transmite prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poșta electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia (conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/2015).
a)în urma înregistrării cererii prevăzute la art. 14, Fondul, direct sau prin mandatarii săi, contactează petentul în cel mai scurt timp, în vederea efectuării constatării prejudiciilor şi evaluării daunelor;

b)petentul declară în scris producerea evenimentului asigurat, prin completarea declaraţiei privind evenimentul, conform anexei nr. 8;

c)procesul-verbal de constatare a daunelor se întocmeşte de către specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul asigurărilor obligatorii, sau a condiţiilor de asigurare aferente contractului în baza căruia a fost avizat evenimentul, în cazul asigurărilor facultative;

d)constatarea daunelor se efectuează în baza documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente, cum ar fi organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, cum ar fi constatarea amiabilă de accident, declaraţia asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii;

e)Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliţei/contractului de asigurare, a documentelor prevăzute la lit. d), a documentelor din care să reiasă întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii şi, după caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului;

f)actele şi documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii;

g)procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului şi este anexat la dosarul de daună;

h)la cererea petentului sau a unităţii reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, efectuează constatări suplimentare ale avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea iniţială.
a)evaluarea despăgubirilor se efectuează de către Fond, direct sau prin mandatarii acestuia, în baza documentelor existente la dosarul de daună şi în conformitate cu prevederile legii şi ale condiţiilor de asigurare;

b)dacă din analizarea dosarului de daună rezultă necesitatea completării acestuia cu documente suplimentare, Fondul transmite o solicitare scrisă petentului în acest sens;

c)după analizarea şi instrumentarea dosarului de daună, direcţia tehnică de specialitate întocmeşte referatul de plată a despăgubirii care va fi analizat de către celelalte direcţii de specialitate din cadrul Fondului în vederea avizării, conform prevederilor legale;

d)după avizarea dosarului de daună de către direcţiile de specialitate din cadrul Fondului, acesta se înaintează comisiei speciale prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea nr. 213/2015.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania