Demersuri privind deschiderea dosarului de daună

  • Acasă
  • Demersuri privind deschiderea dosarului de daună

Demersuri necesare pentru deschiderea dosarului de daună de către Fondul de Garantare a Asiguraților

Pentru deschiderea/ avizarea unui dosar de daună, creditorul de asigurări (Asigurat/ Păgubit) direct sau prin mandatar va completa 
1. Anexa nr. 7  – CERERE deschidere dosar daună (model prevăzut în Norma 24/2019);
2. Anexa nr. 8 – DECLARAȚIE privind evenimentul (model prevăzut în Norma 24/2019). 
Cererea de deschidere a dosarului de daună (Anexa 7) se poate completa în situația în care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare emisă de asigurătorul în insolvență, în vigoare la data evenimentului și nu există deschis un dosar de daună la asigurator. Anexa indicată anterior se poate completa online pe Portal FGA sau prin poștă la sediul FGA .
Contractele de asigurare rămân valabile până la cel târziu 90 de zile de la data pronunțării deschiderii procedurii falimentului, în instanță, sau încetează anterior urmare denunțării de către asigurat.

Cererea de deschidere a dosarului de daună se completează după producerea evenimentului asigurat. Legea prevede că păgubiții se pot adresa FGA, cu o Cerere de deschidere dosar daună-Anexa 7, pentru evenimente petrecute începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, dar și pentru evenimente petrecute anterior publicării deciziei de retragere a autorizației, în situația în care nu a fost deschis un dosar la asigurător.
Cerere de deschidere dosar daună-Anexa 7 se poate completa online Portal FGA sau prin poștă la sediul FGA .

Creditorul de asigurare (persona asigurată, beneficiarul asigurării sau terța persoană păgubită, după caz) sau mandatarul acestuia.
*Conform legii, se pot adresa FGA, pentru deschiderea unui dosar de daună, inclusiv creditorii de asigurare care au avizat daunele la asigurător, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei ASF prin care se dispune retragerea licenței de funcționare și constatarea insolvenței la asigurătorul în cazuă și pentru care societatea de asigurare nu a deschis dosarul de daună și nu a efectuat constatarea prejudiciilor și evaluarea daunelor.
În situația în care sunt necesare constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de către asigurător, Fondul procedează la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise transmise în acest sens de către petent, sau unitatea reparatoare prin email la adresa reconstatari.daune@fgaromania.ro, prin poștă, direct la sediul FGA sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.
Prin completarea online a Cererii de deschidere a dosarului de daună Anexa nr. 7, online prin Portal FGA sau prin poștă la sediul FGA.
Cererea de deschidere a dosarului de daună-Anexa 7 poate fi completată online pe Portal FGA sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Pentru simplificarea procesului de deschidere a dosarului de daună, este indicat a fi anexate Cererii de deschidere a dosarului de daună următoarele:
• Formularul ANEXA 8 – Declaratie privind evenimentul (completat/semnat);
• Copia contractului de asigurare facultativă / RCA auto vinovat;
• Cartea de identitate și permisul de conducere al soferului auto pagubit;
• Certificatul de înmatriculare al auto păgubit;
• Copia certificatului de înmatriculare al auto asigurat, în cazul contractelor de asigurare facultative;
• Formularul de constat amiabil sau Procesul verbal eliberat de Politie / Anexa 2 ;
• Împuternicire pentru persoana care deschide dosarul de daună, semnată și stampilată, dacă păgubitul este persoană juridică, sau împuternicire notarială dacă păgubitul este persoană fizică;
• Împuternicire de la firma de leasing, în cazul în care auto pagubit este în proprietatea unei firme de leasing;
• Fotografii în format digital ale auto avariat / bunului avariat, în cazul cererilor de deschidere dosar transmise pe email;
a). După transmiterea cererii de deschidere a dosar de daună, Fondul, direct sau prin mandatarii săi, contactează petentul în cel mai scurt timp, în vederea efectuării constatării prejudiciilor şi evaluării daunelor;
b). Petentul completează Anexa 8 - declaraţie privind evenimentul
c). Procesul-verbal de constatare a daunelor(Fișă Constatare) se întocmeşte de către specialistul constatare daune din cadrul Fondului sau prin mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul asigurărilor obligatorii sau a condiţiilor de asigurare aferente contractului în baza căruia a fost avizat evenimentul, în cazul asigurărilor facultative;
d). Constatarea daunelor se efectuează în baza documentelor care atestă producerea evenimentului asigurat, emise de autorităţile publice competente, cum ar fi organele de poliţie, unităţile de pompieri sau alte organe abilitate potrivit legii ori alte documente din care să reiasă cauzele şi împrejurările evenimentului, cum ar fi constatarea amiabilă de accident, declaraţia asiguratului sau alte documente similare, potrivit legii;
e). Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, solicită petentului depunerea la dosarul de daună a poliţei/contractului de asigurare, a documentelor prevăzute la lit. d), a documentelor din care să reiasă întinderea daunei, acte privind interesul patrimonial, documente justificative privind cuantumul despăgubirii şi, după caz, alte documente relevante pentru analizarea dosarului;
f). Actele şi documentele justificative se depun în limba română, iar în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină, acestea se depun însoţite de traducerea autorizată conform legii;
g). Procesul-verbal de constatare a pagubelor se transmite petentului şi este anexat la dosarul de daună;
h). la cererea petentului sau a unităţii reparatoare, Fondul sau mandatarii acestuia, în cazul unor convenţii/acorduri de cooperare, efectuează constatări suplimentare ale avariilor a căror depistare nu a fost posibilă la constatarea iniţială. Cererea de reconstatare se întocmește de către păgubit sau unitatea reparatorie aleasă de către acesta și se transmite pe Portal FGA
Pentru orice dosar deschis de către Fond sau preluat de la asigurătorul în insolvență/faliment, trebuie depusă o cerere de plată - Anexa 10 care se completează online pe Portal FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania