Demersuri privind cererile de plată

  • Acasă
  • Demersuri privind cererile de plată

Demersuri necesare pentru obținerea de către petenți a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților

Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:
1. Portal FGA;
2. Anexa nr. 9 – CERERE de plată privind acordarea restituirii de primă  (model prevăzut în Norma 24/2019);
3. Anexa nr. 10 – CERERE de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019).
 
În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări care au depus cereri de plată (Anexa 9 - pentru restituirile de primă, Anexa 10 – pentru despăgubiri, pe adresa Portal FGA sau prin poștă) cu respectarea dispoziţiilor legale.
Creditorii de asigurări, deţinători ai uneia sau mai multor creanţe de asigurare sunt, după caz:
- persoana asigurată - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare;
- beneficiarul asigurării - persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant care primeşte indemnizaţia sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;
- terţa persoană păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv asigurătorul îndreptăţit în baza legii să recupereze de la asigurătorul în insolvenţă sume plătite acestei persoane prin subrogare, regres sau acţiune directă;
Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care se retrage autorizația de funcționare și se constată existența indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept.
Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 9 pentru restituirile de primă, respectiv în Anexa nr. 10 pentru cererile de plată a despăgubirilor. Anexele indicate se pot trimite către FGA pe adresa Portal FGA sau prin poștă.
Facem mențiunea că, Cererea de plată trebuie depusă inclusiv pentru dosarale avizate/înaintate la plată de către asigurătorul în insolvență/faliment, dar pentru care nu s-a mai efectuat, efectiv, plata.
Cererea de plată (Anexa nr. 9 - restituiri primă/ Anexa nr. 10 - despăgubiri) se adresează Fondului prin poșta electronică la adresa Portal FGA sau se depune la sediul acestuia, direct sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Cererea de plată se poate depune și la mandatarii desemnați de către Fond în acest scop.
Cererea, precum și documentele justificative se depun în limba română. În cazul în care sunt redactate într-o limbă străină de circulație internațională, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii (art. 14 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 213/2015).
Pentru a primi despăgubirea de la FGA este nevoie să depuneți o cerere de plată– model Anexa 10- pe adresa Portal FGA sau prin poștă Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.
O variantă este să opțați pentru plata despăgubirii înainte de efectuarea reparației (Regie Proprie), situație în care este necesară depunerea unei cereri de plată privind acordarea despăguburilor/indemnizaților (Anexa 10), iar la sumă veți menționa “calcul FGA”, urmând ca acest calcul să fie efectuat de către direcțiile de specialitate din cadrul FGA folosind un sistem de specialitate, iar cuantumul rezultat va fi trimis spre aprobare către Comisia Specială.
O a doua variantă o reprezintă depunerea documentelor fiscale justificative (factură, deviz, chitanțe) în susținerea cererii de plată. Plata despăgubirii poate fi efectuată în contul unității reparatoare sau în contul dumneavoastră în cazul în care depuneți dovada achitării reparației.
Ulterior despăgubirea va fi virată în contul menționat de dumneavoastră sau , în cazul respingerii (totale sau parțiale), se va emite o decizie motivată care va putea fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare, la instanțele civile de la sediul Fondului, conform art. 13 alin. 5 din Legea 213/2015 modificată conform OUG 102/2021 publicată în Monitorul Oficial în data de 27.09.2021.
Cererea de plată este adresată Fondului nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drept ( acest termen încă nu este stabilit).
Înscrisuri justificative din care să rezulte producerea evenimentului asigurat și cuantumul sumelor solicitate. Dacă cererea de plată priveşte mai multe dosare de daună sau contracte de asigurare, trebuie anexată o evidenţă conţinând datele de identificare şi sumele aferente fiecărui dosar de daună/contract de asigurare, precum şi orice documente relevante, dacă este cazul.
Facem precizarea că, în cazul restituirilor de primă rezultate din denunțarea polițelor de asigurare valabile, creditorii de asigurare trebuie să depună la FGA atât cererea de plată, Anexa 9, cât și dovada denunțării contractului de asigurare, înregistrată/transmisă la asigurător. Anexa indicată se poate trimite către FGA pe adresa Portal FGA sau prin poștă.
Listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile Fondului se întocmesc pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată şi a documentaţiei justificative aferente, după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului.

Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa Comisiei Speciale.
În caz de respingere a sumelor pretinse se va emite o decizie de respingere, motivată. Împotriva deciziei se poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancţiunea decăderii, la instanţele civile de la sediul Fondului.
Plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvenţă.
Plata se face în moneda naţională - leu, iar în cazul creanţelor în valută, plata se poate face şi în moneda creanţei.
Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de către Fond prin poştă până la nivelul sumei de 5.000 lei şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online. (art. 15 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 23 alin. (2) din Norma nr. 24/2019).
Plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate conform solicitării creditorului de asigurare, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză.
În situația în care valoarea despăgubirii unui creditor de asigurare este mai mare decât plafonul stabilit pentru FGA, suma ce depășește acest plafon poate fi recuperată de creditorul de asigurare în cadrul procedurii de faliment, prin înscriere la masa credală.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania