Demersuri privind cererile de plată

  • Acasă
  • Demersuri privind cererile de plată

Demersuri necesare pentru obținerea de către petenți a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților

Formulare pe care persoanele care solicită un drept de creanță împotriva unei societăți în insolvență le completează în vederea obținerii de către aceștia a despăgubirilor/indemnizațiilor cuvenite a fi plătite de către Fondul de Garantare a Asiguraților:
1. Anexa nr. 9 – CERERE de plată privind acordarea restituirii de primă  (model prevăzut în Norma 24/2019);
2. Anexa nr. 10 – CERERE de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor– Anexa nr. 10 (model prevăzut în Norma 24/2019).
Formularele completate vor fi transmise la adresa cerere.plata@fgaromania.ro
 Pentru informații suplimentare privind modalitatea de completare a cererilor de plată puteți apela nr. de telefon 021.201.10.60.
După data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (art. 266 din Legea nr. 85/2014, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 18 alin. (1) din Norma nr. 24/2019).
În urma preluării de către Fond, în termen de 30 de zile de la data publicării deciziei de închidere a procedurii de redresare financiară, a evidenței contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, a evidenței complete a dosarelor de daună, precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, acesta verifică datele prezentate în evidențele preluate, inclusiv corelațiile dintre aceste date, dosarele de daună și contractele de asigurare în vigoare.
În urma analizării de către direcțiile de specialitate ale Fondului a evidențelor preluate, se va publica pe site-ul Fondului lista potențialilor creditori de asigurări care pot beneficia de despăgubiri/indemnizații din disponibilitățile Fondului, după aprobarea acesteia de către comisia specială constituită conform Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, cu modificările ulterioare.
Creditorii de asigurări sunt, după caz:

a) persoana asigurată (asiguratul) – persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea și calitatea de parte contractantă;
b) beneficiarul asigurării – terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat;
c) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.
Cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizatiei asiguratorului și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.
Pentru încasarea de la Fond a indemnizaţiilor/despăgubirilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva societăţii de asigurare trebuie să completeze o cerere de plată motivată în acest sens, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 pentru restituirile de primă, respectiv în anexa nr. 10 pentru cererile de plată a despăgubirilor din Norma nr. 24/2019 (art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (1) din Norma nr. 24/2019).
Cererea de plată (Anexa 9-restituiri primă/ Anexa 10-despăgubiri) se adresează Fondului şi se depune la sediul acestuia, direct sau prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Cererea de plată se poate depune și la mandatarii desemnați de către Fond în acest scop.
Cererea, precum și documentele justificative se depun în limba română. În cazul în care sunt redactate într-o limbă străină de circulație internațională, acestea se depun însoțite de traducerea autorizată conform legii (art. 14 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (1)-(5) din Norma nr. 24/2019).
La cererea de plată se anexează, în copie legalizată, actele/înscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creanţe de asigurări. În cazul imposibilităţii de prezentare a actelor/înscrisurilor doveditoare în copie legalizată, petentul poate să prezinte copii ale acestora sau poate include în cuprinsul cererii de plată o declaraţie pe propria răspundere, în sensul susţinerii acestor documente justificative.  În cuprinsul cererii de plată se va preciza motivul imposibilităţii de depunere a înscrisurilor justificative (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 20 alin. (4) din Norma nr. 24/2019).
În cuprinsul cererii de plată, petentul declară pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă (art. 20 alin. (5) din Norma nr. 24/2019).
La cererea de plată se anexează copii ale documentelor de identificare ale petenţilor/creditorilor de asigurare (art.20 alin. (4) din Norma 24/2019). De asemenea, conform art. 22 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2019, plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate conform solicitării creditorului de asigurare, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză.
Facem precizarea că, în cazul restituirilor de primă rezultate din denunțarea polițelor de asigurare valabile, creditorii de asigurare trebuie să depună la FGA atât cererea de plată, Anexa 9, cât și dovada denunțării contractului de asigurare, înregistrată/transmisă la asigurător.
Listele creditorilor de asigurări ale căror creanţe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilităţile Fondului se întocmesc pe măsura înregistrării şi analizării cererilor de plată şi a documentaţiei justificative aferente, după verificarea şi avizarea dosarelor de daună de către direcţiile de specialitate ale Fondului, precum şi după verificarea şi analizarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 19, primite de la asigurător, şi, după caz, a celor prevăzute la alin. (6) şi art. 25 dacă acestea au fost primite de la lichidatorul judiciar.

În vederea aprobării listelor, comisia specială poate verifica, prin sondaj, dosarele de daună şi creanţele de asigurări cuprinse în acestea şi, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare şi/sau creanţe de asigurări. După aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plăţile indemnizaţiilor/despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale.
Fondul asigură plata despăgubirilor/indemnizaţiilor către creditorii de asigurări ai asigurătorilor aflaţi în faliment, în limitele plafonului de garantare şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților şi de Norma nr. 24/2019 (art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 21 alin. (1) din Norma nr. 24/2019).
Plata se face în moneda naţională-leu, iar în cazul creanţelor în valută, plata se va efectua la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. din ziua efectuării plății (art. 15 alin. (3) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 23 alin. (1) din Norma nr. 24/2019).
Indemnizaţiile/Despăgubirile cuvenite creditorilor de asigurări se pot plăti de către Fond prin poştă până la nivelul sumei de 5.000 lei şi/sau prin instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv online. (art. 15 alin. (4) din Legea nr. 213/2015 coroborat cu art. 23 alin. (2) din Norma nr. 24/2019).
Potrivit art. 22  din Norma nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraților, plăţile către o altă persoană decât creditorul de asigurări pot fi efectuate conform solicitării creditorului de asigurare, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cauză.
Creditorul de asigurări poate urma şi procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în vederea recuperării creanţei sale din activele asigurătorului aflat în procedură de faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare prevăzut de lege, prin înscrierea creanței sale la masa credală (art. 17 din Legea nr. 213/2015).
Dacă suma pretinsă de la Fond a fost încasată în cadrul procedurii de faliment şi/sau în urma exercitării altor acţiuni de recuperare a sumelor cuvenite, îndreptate împotriva asigurătorului debitor faţă de care s-a stabilit starea de insolvenţă, petentul va preciza în cuprinsul cererii de plată cuantumul sumei încasate. (art. 20 alin. (5) din Norma nr. 24/2019).

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania