Anunț de recrutare  privind ocuparea a 3 posturi de consilier juridic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic – 3 posturi – perioadă determinată:

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare, în științe juridice;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • experiență în muncă: minim 3 ani pe posturi cu studii superioare din domeniul juridic;
 • experiență în litigii, reprezentare și redactare acte procesuale, fie în litigii civile, fie de contencios administrativ;
 • experiență în domeniul legislației muncii/achizițiilor publice constituie un avantaj;
 • cunoștințe operare PC: un nivel minim necesar pentru performarea atribuțiilor sale.

Principalele atribuții ale postului:

 • instrumentează din punct de vedere juridic dosarele de daună/cererile de plată ale petenților, analizând documentația justificativă aferentă, în vederea avizării acestora pentru legalitate;
 • întocmește referatele de respingere motivate, în conformitate cu condițiile de asigurare, prevederile legale și soluțiile tehnice propuse de către inspectorul de daune care a instrumentat dosarul de daună;
 • întocmește și motivează deciziile de respingere a sumelor solicitate din disponibilitățile F.G.A. conform legii;
 • reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale F.G.A., pe bază de delegație/împuternicire, în raporturile cu orice autorități publice, instituții de orice natură, instanțe judecătorești/arbitrale, precum și în raporturile cu orice persoană fizică/juridică, română sau străină, în limitele mandatului primit;
 • redactează acte de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de intervenție, cereri de probatorii, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, formulează concluzii, note scrise, etc. pentru a asigura protejarea drepturilor și intereselor F.G.A.;
 • exercită căi ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești;
 • asigură asistență juridică celorlalte structuri organizatorice din cadrul Fondului;
 • acordă viză de legalitate pe actele cu caracter juridic;
 • acordă asistență petiționarilor care se prezintă la sediul F.G.A. în vederea soluționării aspectelor juridice sesizate;
 • analizează și răspunde la petițiile/reclamațiile/sesizările repartizate;
 • emite opinii juridice în legătură cu activitatea desfășurată;

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;             
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare
 • Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 16.08.2023.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 18-21.08.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania