Anunț de recrutare privind ocuparea a 6 (sase) posturi de consilieri juridici (perioadă determinată)

Pentru activitatea de avizare

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic :

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare, în științe juridice;
 • minimum 3 ani experiență în activitatea de asistare și reprezentare în instanță, în fața organelor de cercetare penală și în fața oricărei instituții sau autorități, în materie civilă, penală, de contencios, de insolvență);
 • minimum 3 ani experiență în domeniul asigurărilor, în activitatea de avizare în domeniul juridic;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • cunoștințe operare PC: un nivel minim necesar pentru performarea atribuțiilor sale.

Principalele atribuții ale postului:

 instrumentează din punct de vedere juridic dosarele de daună/cererile de plată ale petenților, analizând documentația justificativă aferentă, în vederea avizării acestora pentru legalitate;

 • întocmește referatele de respingere motivate, în conformitate cu condițiile de asigurare, prevederile legale și soluțiile tehnice propuse de către inspectorul de daune care a instrumentat dosarul de daună;
 • întocmește și motivează deciziile de respingere a sumelor solicitate din disponibilitățile F.G.A. conform legii.

 Bibliografie:

 Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;

 • Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare.

 

Pentru activitatea de contencios

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic :

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare, în științe juridice;
 • minimum 3 ani experiență în activitatea de asistare și reprezentare în instanță, în fața organelor de cercetare penală și în fața oricărei instituții sau autorități, în materie civilă, penală, de contencios, de insolvență);
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • cunoștințe operare PC: un nivel minim necesar pentru performarea atribuțiilor sale.

Principalele atribuții ale postului:

 • reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale F.G.A., pe bază de delegație/împuternicire, în fața instanțelor judecătorești sau arbitrale, în raporturile cu orice autorități publice și instituții de orice natură, precum și în raporturile cu orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, în limitele mandatului primit;
 • redactează acte de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de intervenție, cereri de probatorii, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, formulează concluzii, note scrise, etc. pentru a asigura protejarea drepturilor și intereselor F.G.A.;
 • exercită căi ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești;
 • asigură asistență juridică celorlalte structuri organizatorice din cadrul Fondului;
 • acordă viză de legalitate pe actele cu caracter juridic;
 • acordă asistență petiționarilor care se prezintă la sediul F.G.A. în vederea soluționării aspectelor juridice sesizate;
 • analizează și răspunde la petițiile/reclamațiile/sesizările repartizate;
 • emite opinii juridice în legătură cu activitatea desfășurată;

 

Bibliografie:

 Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;

 • Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Norma nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezuluție pentrun asigurători;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Codul de procedură civilă;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare
 • Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 07.04.2024(inclusiv).

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 11-16.04.2024.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania