Anunț de recrutare privind ocuparea a unui post de Economist (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Economist:

 • studii superioare, în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office, Access);
 • abilități de analiză a proceselor operaționale ale unei instituții;
 • experiență în domeniul financiar de cel puțin 3 ani, constituind un avantaj experiența în contabilitate;
 • cunoașterea unor limbi străine reprezintă un avantaj.

 

Principalele atribuții ale postului:

 • asigură corespondența cu creditorii de asigurări în vederea clarificării retururilor la plată, precum și a neclarităților legate de plățile efectuate de FGA;
 • asigură convorbiri telefonice cu creditorii externi ale căror plăți trebuie efectuate de către Direcția Economică;
 • verifică/avizează cererile de plată din punct de vedere economic al documentelor incluse (persoane fizice/juridice – respectiv: IBAN, bancă, adresa pentru plata prin mandat poştal, detalii identificare titular, suma, moneda) în vederea efectuării plăților către creditorii de asigurări ai societăților de asigurări aflate în faliment, conform procedurilor de lucru în vigoare;
 • sprijină activitatea de comunicare/corespondenţă a Fondului cu creditorii de asigurări pentru a facilita completarea documentaţiei necesare instrumentării dosarului de daună/cererii de restituire a primelor, în vederea plăţii despăgubirilor/indemnizaţiilor cuvenite de către FGA;
 • înregistrează în contabilitate cronologic și sistematic facturile primite de la furnizori, precum și alte tranzacții contabile;
 • înregistrează în contabilitate cronologic și sistematic extrasele bancare cu operațiuni aferente activității curente, cu excepția extraselor bancare aferente conturilor prin care se efectuează plasamente financiare;
 • înregistrează în contabilitate și ține evidența sumelor înregistrate ca și creanță la masa credală, conform rapoartelor de analiză și a buletinelor de insolvență transmise de către lichidatorii societăților aflate în faliment;
 • arhivează potrivit nomenclatorului arhivistic în baza procedurii de arhivare documentele din cadrul Direcției Economice alocate de către superiorul ierarhic;
 • tipărește ordinele de plată ce reprezintă despăgubiri/ restituiri de prime și întocmește borderouri cu acestea în vederea depunerii la masa credală, dacă este cazul;
 • asigură asistență economică direcțiilor de specialitate care instrumentează și analizează dosarele de daună/cererile de restituire primă în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația aplicabilă în materie și în condițiile de asigurare specifice categoriilor de asigurări;
 • participă la procesul de inventariere, ori de câte ori este necesar;
 • analizează și răspunde la petițiile/reclamațiile/sesizările repartizate.

 

Bibliografie:

 Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Normele ASF emise în aplicarea legii nr.213/2015;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma ASF nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de Garantare a Asiguraților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

 

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 29.03.2024(inclusiv).

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 08-09.04.2024

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania