Anunț de recrutare privind ocuparea a unui post de Expert Secretariat Tehnic (perioada determinată)

Cerințele necesare ocupării postului de Expert Secretariat Tehnic în cadrul Cabinetului Directorului General:

 • Pregătire de specialitate – studii superioare juridice sau în Finanțe, Contabilitate, Economie sau alte domenii economice;
 • Cunoașterea, buna întelegere și aplicarea legislației incidente;
 • Pregătire complementară (cursuri de specializare, legislație specifică activității, finanțe bănci, management bancar reprezintă un avantaj);
 • Cunoștințe de operare PC: nivel mediu (Word, Excel, Power Point);
 • Vechime totală în muncă: minim 3 ani experiență în domeniul juridic sau financiar;
 • Limbă engleză – nivel mediu adaptat specificului profesional;

Aptitudini personale necesare derivate din specificului postului:

 • Capacitate de înțelegere și reacție rapidă
 • Capacitate mare de analiză și sinteză
 • Abilități de analiză a proceselor operaționale
 • Capacitate de comunicare
 • Loialitate, discreție
 • Flexibilitate în gândire
 • Perspicacitate
 • Spirit de inițiativă

Principalele atribuții ale postului:

 • Contribuie la elaborarea și implementarea strtegiei de optimizare continua a proceselor în vederea susținerii și realizării obiectivelor strategice ale F.G.A;
 • Implementează procedurile sau instrucţiunile de lucru aprobate pentru realizarea atribuţiilor şi activităţilor conform R.O.F. al F.G.A şi a fişelor de post, atât pentru activitatea curentă, cât şi pentru cea referitoare la documentele cu nivel de clasificare strict secret, secret de serviciu, sau documentele cu alt nivel de clasificare;
 • sesizează operativ conducerea F.G.A. despre orice eveniment deosebit apărut în realizarea atribuţiilor şi propune măsuri corespunzătoare pentru rezolvarea problemelor sesizate;
 • semnalează superiorilor ierarhici cazurile de aplicare neconformă a unor acte normative şi face propunerile corespunzătoare pentru îndreptarea problemelor sesizate;
 • urmăreşte în permanenţă şi îşi însuşeşte modificările și completările care apar în legislaţia incidentă domeniilor de activitate;
 • generează și verifică listele conținând cererile de plată înaintate spre aprobare Comisiei Speciale, pentru fiecare societate de asigurare în faliment în parte;
 • întocmește nota de înaintare a listelor creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide și exigibile au rezultat din analizarea dosarelor, în vederea aprobării în cadrul ședinței Comisiei Speciale.
 • primește notele aprobate pentru discuții de la direcţiile din cadrul FGA și le înaintează către membrii Comisiei Speciale spre analiză. Acestea sunt anexate procesului-verbal al ședinței;
 • înregistrează stadiile finale ale cererilor de plată după ședința CS în aplicația de gestionare a dosarelor și transmite listele în format electronic către DE;
 • transmite notele aprobate în cadrul ședințelor către direcția emitentă;
 • transmite după caz un extras din procesul verbal al ședinței privind hotărârea Comisie Speciale;
 • întocmește, verifică și transmite către DG/DGA situațiile lunare privind activitatea Comisiei Speciale, precum și orice alte rapoarte privind activitatea;
 • întocmește procesele verbale ale ședintelor Comisiei Speciale și păstrează evidența acestora.
 • participă la elaborarea procedurilor specifice activităţii structurii din care face parte;

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare
 • Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, următoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 29.08.2023,ora 14.00.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în data de 07.09.2023.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania