Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Acasă
 • Pagini
 • Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                                                                         NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    1. Aspecte preliminare
Scopul acestei Note de informare privind  prelucrarea datelor cu caracter personal (Informare) este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele, fiind destinată persoanelor care au calitatea de creditor de asigurare/petent, vizitator și reprezentant/persoană de contact al unei persoane juridice.
De asemenea, parcurgând acest document vei ști care îți sunt drepturile și cum le poți exercita în mod legal.
Noi luăm în serios noțiunea de ,,confidențialitate,, și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.
Informarea cuprinde atât informații care se furnizează în cazul în care ,,datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată,, (art. 13 din RGPD), cât și cele care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal colectate ,,nu au fost obținute de la persoana vizată,, (art. 13 din RGPD).

    2. Despre noi
Fondul de garantare al asiguraților(FGA) are sediul în București, Str. Vasile Lascăr, nr. 31, Sector 2, CIF 34952340, e-mail: www.fgaromania.rooffice@fgaromania.ro. Tel: +4021.201.10.60, Fax: +4021.201.10.61.
Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat pe e-mail: dpo@fgaromania.ro, tel: +4021.201.10.69.
Potrivit legislației, FGA este ,,operator de date,, cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a le proteja.

    3. Cine ești tu ?
Potrivit legislației, creditorul de asigurare/petentul/reprezentantul acestora, vizitatorul, reprezentantul/ persoana de contact al unei persoane juridice care intenționează ori este în raporturi juridice cu FGA, clienții unui asigurător căruia ASF i-a retras autorizația/se aflată în stare de insolvență ori faliment, clienții și salariații unui asigurător pentru care FGA este desemnat, în condițiile legii, în funcția de administrator special/lichidator/administrator interimar este o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

    4. Angajamentul nostru cu privire la protecția datelor personale
Protecția informațiilor tale personale este importantă pentru noi. De aceea, respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR/RGPD și următoarele principii:
Legalitate, echitate și transparență. Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător;
Controlul îți aparține. În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi;
Integritatea datelor și limitarea scopului. Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate;
Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

    5. Schimbări
Putem schimba această Informare în orice moment. Toate actualizările și modificările sunt valabile imediat după publicare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau prin alte modalități acceptate de lege.

    6. Datele cu caracter personal colectate
☒Numele și Prenumele
☒Adresa
☒CNP-ul
☒Data nașterii
☒Adresa de e-mail
☒IBAN  
☒Datele de asigurare 
☒Funcția  
☒Proprietatea (informații despre bunurile pe care o persoană fizică le-a deținut, închiriat, împrumutat sau posedat)
☒Copii ale documentelor personale
☒Numărul (numerele) de telefon (contact) 
☒Locul nașterii   
☒Împuternicire
☒Seria și numărul cărții de identitate, pașaportului și/sau permisului de conducere
☒Semnătura (de mână, copii electronice ale semnăturii)
☒Numărul de înmatriculare a vehiculului  

  7. De ce colectăm aceste informații?
Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Pentru a ne conforma legislației privind protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător, FGA putând avea și funcția de administrator special în procedura de redresare financiară a asigurătorilor ori de lichidator în procedura de lichidare voluntară a asigurătorilor (Legea 2013/2015, actualizată, Legea nr. 503/2004 republicată, cu modificările ulterioare); administrator interimar la un asigurător(Legea 2013/2015, actualizată); administrator temporar sau administrator de rezoluție (Legea nr. 246/2015);
 • În vederea încheierii sau executării unui contract;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

    8. Temeiurile legale pentru prelucrare
Prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului(art.6 alin. (1) c) din GDPR);
 • pentru încheierea și sau executarea unui contract comercial (art.6 alin. (1) b) din GDPR);
 • atingerea intereselor noastre legitime (art. 6 alineatul (1) litera f), însă numai în situația în care interesul nostru primează asupra drepturilor și intereselor tale.

    9. Sursa din care provin datele
Furnizate de persoanele vizate în exercitarea unor drepturi în calitate de creditor de asigurare ori derularea altor raporturi cu FGA;
Furnizate de societatea de asigurare căreia ASF i-a retras autorizația/aflată în stare de insolvență/faliment, în aplicarea dispozițiilor legale;
Furnizate de societatea de asigurare în situația în care FGA este desemnat, în condițiile legii, în funcția de administrator special/lichidator/administrator interimar.

    10. Cât timp păstrăm informațiile personale?
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, termenele de păstrare fiind prevăzute de lege și proceduri interne.
După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
 În anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, ca de exemplu păstrarea documentelor contabile pentru o perioadă de 10 ani, la fel și dosarul de daună.
    11. Cum transmitem informațiile tale?
Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, altor terți, cum ar fi firme ori alte companii precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, audit, contabilitate, servicii juridice și alții cu care avem o relație contractuală, autorități publice (ITM) etc. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu aceștia avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate.
Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale. 
Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

    12. Care sunt drepturile persoanei vizate?
Conform Regulamentului general drepturile tale sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor. Ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Ai dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”). În situațiile prevăzute la 17 din GDPR, ai dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute la 18 din GDPR;
 • Dreptul de a transmite datele (portabilitatea datelor) pe care le avem despre tine către alt operator în cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR;
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor în cazurile prevăzute la 21 din GDPR;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresele de e-mail: dpo@fgaromania.ro și office@fgaromania.ro, conform GHIDULUI privind exercitarea drepturilor de către persoanele fizice în contextul noutăților aduse de GDPR, postat pe site-ul FGA.

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea, fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare în acest sens, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

    13. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

 • Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail dpo@fgaromania.ro.
 • Cu privire la protecția datelor tale personale ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și justiției.

  

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania