Informare privind protecția datelor cu caracter personal

  • Acasă
  • Pagini
  • Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Fondul de Garantare a Asiguraților

În conformitate cu Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, Fondul este constituit ca persoană juridică de drept public, având ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.
Conform cerinţelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), intrat în vigoare pe 25.05.2016, aplicabil începând cu 25.05.2018, Fondul de Garantare a Asiguraților are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori – altă persoană.
Datele personale furnizate de persoanele vizate în exercitarea unor drepturi specifice se prelucrează prin mijloace automate și manuale și sunt utilizate în conformitate cu atribuțiile legale ale FGA, care asigură condițiile tehnice și organizatorice de securitate a acestora.

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE FGA

Fondul de Garantare a Asiguraților, are sediul în București, Str. Vasile Lascăr nr 31, Sector 2, București, CIF 34952340, www.fgaromania.ro, office@fgaromania.ro. Tel: +4021.201.10.60, Fax: +4021.201.10.61
Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat, de asemenea, direct, la numărul de telefon: +4021-201.10.69

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Scopul principal al prelucrării îl reprezintă protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător, FGA putând avea și calitatea de administrator special/temporar/administrator de rezoluție, în conformitate cu legislația incidentă.

TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

Temeiurile juridice ale prelucrării se regăsesc în prevederile Regulamentului general privind protecția datelor menționat anterior, astfel:
– art.6 alin. (1) lit. c) – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
– art.6 alin. (1) lit. e) – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
– art.9 alin. (2) lit. b) – prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale(…);
f) – prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță(…);
h) – prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate(…).

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE

– Furnizate de persoanele vizate în exercitarea drepturilor privind încasarea despăgubirilor/indemnizațiilor/restituirilor de primă;
– Furnizate de societatea de asigurare aflată în stare de insolvență, în aplicarea dispozițiilor legale;
– Furnizate de societatea de asigurare pentru utilizare în situația în care FGA este desemnat, în condițiile legii, în calitate de administrator special sau lichidator al asigurătorilor/reasigurătorilor (Legea nr. 503/2004 republicată, cu modificările ulterioare) și de administrator temporar/administrator de rezoluție (Legea nr. 246/2015).

DESTINATARII DATELOR PERSONALE

– Persoana vizată;
– Reprezentanţii legali ai persoanei vizate;
– Angajaţi ai operatorului;
– Operator asociat Regina Maria (pentru datele salariaților FGA);
– ASF – CEDAM;
– Lichidatori ai asigurătorilor/reasigurătorilor;
– Auditori ai FGA;
– Prestatori servicii (arhivare, mentenanță aplicație software, șa);

TRANSFERUL DATELOR

FGA nu transferă date cu caracter personal către
– ţară terţă sau
– organizaţie internaţională.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

FGA stochează datele personale colectate conform nomenclatului arhivistic propriu.

COMUNICAREA FGA CU PERSOANELE FIZICE

– Forma concisă, transparentă, inteligibilă, accesibilă;
– Limbaj clar și simplu;
– În scris, verbal sau prin alte mijloace;
– Cererea formulată în exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor nu poate fi refuzată;
– Răspunsul la solicitările privind prelucrarea propriilor date cu caracter personal ale unei persoane în cadrul FGA va fi expediat în termenul legal de soluționare a petițiilor;
– Informațiile sunt oferite gratuit;

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania