Recrutare 1 post de consilier juridic (perioadă determinată) în cadrul Structurii Operative

Cerințele necesare ocupării postului de consilier juridic:

 • cetățenia română sau cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România și capacitate deplină de exercițiu;
 • să cunoască limba română scrisă și vorbită la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
 • studii superioare, în științe juridice;
 • abilități generale de operare pe computer (MS Office);
 • experiență în muncă: minim 3 ani pe posturi cu studii superioare;
 • experiență de minim 1 an pe posturi în domeniul asigurărilor, bancar sau insolvenței
 • cunoștințe operare PC: un nivel minim necesar pentru performarea atribuțiilor sale.

Principalele atribuții ale postului:

 • instrumentează din punct de vedere juridic dosarele de daună/cererile de plată ale petenților, analizând documentația justificativă aferentă, în vederea avizării acestora pentru legalitate;
 • întocmește referatele de respingere motivate, în conformitate cu condițiile de asigurare, prevederile legale și soluțiile tehnice propuse de către inspectorul de daune care a instrumentat dosarul de daună;
 • întocmește și motivează deciziile de respingere a sumelor solicitate din disponibilitățile F.G.A. conform legii;
 • reprezintă și apără drepturile și interesele legitime ale F.G.A., pe bază de delegație/împuternicire, în raporturile cu orice autorități publice, instituții de orice natură, instanțe judecătorești/arbitrale, precum și în raporturile cu orice persoană fizică/juridică, română sau străină, în limitele mandatului primit;
 • redactează acte de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, cereri de intervenție, cereri de probatorii, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, formulează concluzii, note scrise, etc. pentru a asigura protejarea drepturilor și intereselor F.G.A.;
 • exercită căi ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești;
 • întocmește referatele de aprobare a dosarelor de daună în care se solicită plata în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive/titlu executoriu;
 • asigură asistență juridică Structurii Operative care instrumentează și analizează dosarele de daună și Direcției Tehnice Despăgubiri care avizează dosare de daună în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația aplicabilă în materie și în condițiile de asigurare specifice categoriilor de asigurări;
 • acordă asistență petiționarilor care se prezintă la sediul F.G.A. în vederea soluționării aspectelor juridice sesizate;
 • analizează și răspunde la petițiile/reclamațiile/sesizările repartizate;

Bibliografie:

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;
 • Norma ASF nr.24/2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor;
 • Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie;            
 • Norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România;
 • Codul civil – contractul de asigurare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu completările și modificările ulterioare – dispoziţii privind falimentul societăţilor de asigurare/reasigurare.

Potențialii candidați sunt rugați să transmită pe adresa de mail resurseumane@fgaromania.ro, urmatoarele documente, cu menționarea  postului vizat:

 • CV-ul model Europass în limba română;
 • Scrisoare de recomandare;
 • Scrisoare de intenție.

Termenul limită pentru transmiterea documentelor este 28.02.2022.

Candidații declarați eligibili în urma selecției CV-urilor, vor fi invitați la Interviu, în perioada 04-07.03.2022.

Eventualele contestatii se pot depune in termen de 24 h de la comunicarea rezultatelor, iar raspunsurile la contestatii, se vor comunica in 24 h de la primirea contestatiei.

Orice modificare ulterioară a Calendarului de derulare a concursului, va fi postata pe site-ul FGA.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania