Clarificări FGA, în atenția unităților reparatoare autorizate

            În privința unităților service care invocă drepturi de creanță împotriva asigurătorului SAR City Insurance, menționăm că cererea de plată se formulează de către:

            a)         proprietarul autoturismului reparat. Acesta transmite la FGA Cererea de plată-Anexa 10 completată cu datele unității service, la capitolul detalii plată (sau datele cesionarului în cazul în care unitatea service a cesionat creanța – se anexează contractul de cesiune).

            b)        unitatea service în temeiul unui contract de mandat cu proprietarul auto reparat. Contractul de mandat se încheie în relația cu FGA și trebuie să confere unității service drepturi atât în ceea ce privește completarea/transmiterea documentelor, cât și dreptul de încasare a creanței de asigurare cuvenite.

            c)         unitatea service în temeiul unei cesiuni de creanță încheiată cu proprietarul autoturismului reparat. Cesiunea de creanță conferă dreptul unității reparatoare a de completa în nume propriu Cererea de plată-Anexa 10 și de a încasa creanța cuvenită, de la FGA.

            În situația în care proprietarul autoturismului reparat a cesionat creanța către unitatea service iar unitatea service a cesionat la rândul ei creanța, cererea de plată se formuleaza de ultimul cesionar.

            Unitățile reparatoare trebuie, la rândul lor să împuternicească în relația cu FGA un angajat al societății, pentru ca acesta să poată depune Cereri de plată, la Fond.

Situații în care creditorii de asigurare pot depune cereri de plată la FGA.

-Pentru dosare deschise de FGA

-Pentru dosare deschise de către City Insurance, preluate de FGA și pentru care asigurătorul în insolvență nu a efectuat plata despăgubirii cuvenite înainte de ridicarea licenței de funcționare prin Decizia ASF.

            Subliniem faptul că, pentru orice dosar deschis sau preluat de la asigurător, este nevoie să depuneți o cerere de plată-Anexa 10!

Cereri de reconstatare

-Solicitările de reconstatare trebuie trimise de către unitățile service sau proprietarii mașinilor care urmează să fie reparate, la adresa: reconstatari.daune@fgaromania.ro însoțite de fotografii elocvente pentru elementele care necesită reconstare sau alte documente justificative.

Accept de intrare în reparație/plată

Acceptul de intrare în reparație/plată sunt documente specifice unui contract de colaborare încheiat între unitatea reparatoare și societatea de asigurare. FGA nu are încheiate astfel de convenții, deci nu eliberează astfel de documente.

Formularele necesare deschiderii de dosare/ solicitării despăgubirilor cuvenite, alături de toate informațiile necesare pentru inițierea acestor proceduri se regăsesc pe site-ul instituției, www.fgaromania.ro.

            Facem mențiunea că, încurajăm transmiterea documentelor la Fond, în special prin mijloace electronice de comunicare!

            Adresă E-mail pentru transmitere cereri plată: cerere.plata@fgaromania.ro

            Adresă de Email pentru solicitarea deschiderii dosarelor: constatari.daune@fgaromania.ro

Considerente Generale:

– În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei ASF de retragere a autorizației(27.09.2021), societatea City Insurance S.A are obligația predării la FGA a evidenței contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizației de funcționare a societății, a evidenței complete a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare, în vederea publicării listei potențialilor creditori de asigurări, beneficiari ai sumelor cuvenite de la FGA,

            – Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului şi data încetării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului;

            – Fondul deschide dosare de daună și pentru daunele avizate la asigurători înainte de data publicării în Monitorul Oficial a deciziei ASF Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de Funcţionare, pentru care asigurătorul nu a procedat la deschiderea dosarului de daună,

            – În situaţia în care sunt necesare constatări suplimentare pentru dosarele deja deschise de asigurător, Fondul procedează la efectuarea acestora, pe baza unei solicitări scrise depuse în acest sens de către petent, la sediu sau prin poştă, prin poşta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului.

            – de la data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial al României  creditorii de asigurări ai Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A pot depune cereri de plată la FGA, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior.

            – În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului(27 Septembrie 2021, în cazul City Insurance), Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispoziţiilor legale, după parcurgerea de către creditorul de asigurări a procedurii administrative de plată reglementate de prezenta lege.

            Plata de către Fond a creanţelor de asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 500.000 lei, nivelul maxim al garantării pentru o creanţă de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvenţă.

            Aprobarea sau, după caz, respingerea sumelor pretinse de petenţi este de competenţa comisiei speciale, formată din şapte membri din cadrul Fondului.

Fondul de Garantare a Asiguraților

s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților

București, Romania